Giao dịch

PAMM.

Có địa điểm cần đến và có người cần gặp? Tài khoản được quản lý có thể mang lại lợi nhuận cho bạn ngay cả khi bạn không có thời gian để giao dịch.

PAMM là gì?

PAMM (Quản lý tiền phân bổ theo tỷ lệ phần trăm) là một loại hệ thống giao dịch. Tiền của bạn sẽ được chuyển vào một quỹ chung do một nhà giao dịch kinh nghiệm hoặc người quản lý tiền sử dụng để giao dịch từ tài khoản chính của họ.

Người quản lý tiền tính phí và số lợi nhuận/lỗ còn lại được phân phối cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ họ đã đóng góp vào quỹ chung ban đầu.

Liên hệ để biết thêm thông tin về PAMM của chúng tôi